Βελόνα Παρακέντησης 21G 2.5-3.5 Inch

1,15

Bελόνες παρακέντησης και ενδοραχιαίας αναισθησίας KDL μίας χρήσης με άκρο τύπου Quincke.